Mandat for fagråd i Mosjøen Næringsforening

Mosjøen Næringsforening (MNF) er den sentrale, næringspolitiske samarbeidspartner og talsperson for næringslivet i Mosjøregionen.

MNF har som visjon å være en aktiv pådriver til næringsutvikling i Vefsn. For å sikre dette har styret i sitt arbeid for de enkelte bransjer, fagmiljøer og geografiske områder oppnevnt såkalte fagråd.

Fagrådene er styrets og administrasjonens forlengede arm innenfor de respektive bransjer/fagmiljøer, og representerer en meget viktig faktor for styret, administrasjonen og MNF som helhet.

Fagrådene har fokus på følgende hovedområder:

  1. Bedre vilkårene for de næringsdrivende innenfor bransjen, fagmiljøet/disiplinen eller det geografiske området.
  2. Sørge for et aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor det respektive feltet.
  3. Skape et nettverk og en attraktiv møteplass, samt bidra til kompetansebygging for bedriftene innenfor det respektive feltet.
  4. Være et talerør for medlemmene inn til administrasjon og styre i MNF.

Fagrådenes oppgaver vil eksempelvis være som følger:

  • Vurdere bransjens ståsted og utvikling.
  • Vurdere bransjens vekstpotensial (i betydning omsetning og arbeidsplasser).
  • Vurdere hvilke tiltak som er de viktigste å iverksette for å nå de målene som potensialet tilsier.
  • Kontrollere at tiltakene blir gjennomført og av hvem.

Fagrådene skal gi styret i MNF råd om hvordan bransjen/fagmiljøet/geografien kan bidra til økt vekst i verdiskapingen, og sikre en god næringsutvikling i regionen. Fagrådene har ikke operativt ansvar for at tiltakene gjennomføres.

Det kan være interessemotsetninger i fagrådenes arbeidsområder. De sakene der dette forekommer, skal håndteres av administrasjonen eller styret i MNF. I tillegg fremmes andre saker som fagrådene mener bør behandles av administrasjonen eller styret i MNF.

Styret kan vedta å fremme saker til behandling i fagrådene, og i enkelte saker delegere avgjørende myndighet til et fagråd.

Fagrådsleder har anledning til å uttale seg til pressen på fagrådets og MNFs vegne innenfor sitt område. Her gjelder en ”vær varsom”- plakat, og administrasjonen skal alltid informeres før man går til pressen. I saker der det er tvil om MNFs syn, må dette sjekkes ut før man går til pressen.

For aktiviteter i fagrådene som medfører økonomiske forpliktelser for MNF, skal styret gi en egen budsjettramme. Fagrådene kan, i forbindelse med spesielle oppgaver eller prosjekter, midlertidig engasjere en eller flere personer etter eget ønske så lenge dette er innenfor gitte budsjettrammer. Fagrådene skal selv forsøke å skaffe dekning for de utgifter de påtar seg. Alle økonomiske forpliktelser som fagrådene ikke har skaffet ekstern finansiering for skal forhåndsgodkjennes av styret.

Medlemmer av fagrådene kan representere MNF i enkeltmøter/konferanser eller i utvalg/styrer for en bestemt periode.

Medlemmer og ledere av fagrådene oppnevnes av styret i MNF. Funksjonstiden er normalt to år, men kan forlenges. Ved oppnevning av nye medlemmer og ledere til fagrådene, skal styret innhente forslag fra fagrådene og administrasjonen i MNF.

Det bør etterstrebes god dynamikk og rotasjon i sammensetningen av fagrådene.

Medlemmer av fagrådene skal normalt ikke komme fra offentlige virksomheter, med mindre særskilte hensyn tilsier at styret kan godkjenne dette for en tidsbegrenset periode for enkelte fagråd.

Sekretariatsfunksjonen for fagrådene ivaretas av MNFs administrasjon hvis ikke annet er avtalt.

Mosjøen, 9. september 2016
Styret i Mosjøen Næringsforening