Vedtekter for Mosjøen Næringsforening

Vedtatt på ordinær generalforsamling 30. mars 1993
Sist endret på årsmøte 14. juni 2016

§ 1 Formål
Mosjøen Næringsforening, MNF, som er stiftet i Mosjøen den 6. desember 1882, har som formål å ivareta næringslivets interesse, fremme næringsutvikling, og arbeide for et kollegialt samhold.

§ 2 Medlemskap
Som medlem kan opptas bedrifter knyttet til næringslivet i Mosjøen og omegn, samt personer som selvstendig eller ved overordnet stilling er ansatt i/eier av slike bedrifter. Det er en stemme per medlemskap.
Søknad om medlemskap rettes skriftlig til styret. For overordnet personell fremsendes søknaden gjennom vedkommendes bedrift. Utmeldelse skjer skriftlig.

§ 3 Kontingent

Kontingenten og serviceavgiftenfastsettes av årsmøtet og betales innen 01.08. Serviceavgiften justeres årlig med konsumprisindeksen. Den som ikke har betalt sin kontingent ved årets utløp, kan styret stryke som medlem etter at varsel herom er gitt.

Æresmedlemmer og frimedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmerett.

§ 4 Styret
Foreningens styre består av leder og 4 styremedlemmer med 3 varamedlemmer som alle velges på årsmøtet. Leder velges for 2 år. De 4 styremedlemmer velges for 2 år, og etter tur på valg det eller de styremedlemmer som har fungert lengst. De 3 varamedlemmene velges for 2 år. Nestleder velges av styret.
Styret leder foreningen. Det har den besluttende og bevilgende myndighet i alle saker som ikke er underlagt årsmøtets avgjørelse. Større saker av økonomiforpliktelser forelegges medlemsmøte eller årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt 2 av styrets medlemmer er til stede. Varamedlemmer har møterett uten stemmerett når de ikke møter som styremedlemmer.
Årsmøtet kan beslutte å engasjere styrets leder som arbeidende styreleder.
Foreningen forpliktes ved lederens underskrift. Styret ansetter sekretær og andre personer som foreningen måtte ha behov for, og kan fastsette deres lønn. Styret er ansvarlig for foreningens regnskap – som følger kalenderåret.
Styret kan i den utstrekning som det finner påkrevd, oppnevne særskilte komiteer. Styret fører forhandlingsprotokoll over vedtak, og fører også referat fra møter og sammenkomster.
Styret sammenkaller til medlemsmøte så ofte det finner det nødvendig eller ønskelig, eller når det forlanges skriftlig av minst 6 medlemmer som angir hva som ønskes behandlet.

§ 5 Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned, og kunngjøres med 14 dagers varsel på e-post, mosjoennf.no og sosiale medier, og ved utsendelse av innkalling og saksdokumenter til medlemmene 1 uke før avholdelse av årsmøte.

På det ordinære årsmøtet behandles:

  1. Styrets beretning.
  2. Regnskap i revidert stand.
  3. Saker som styret eller medlemmene ønsker forelagt.
    Melding om slike saker fra medlemmer må sendes styret innen fastsatt dato.
  4. Fastsetting av kontingent.
  5. Valg på: Leder, styremedlemmer, 2 vararepresentanter til styret. 1 revisor.

Valgene foregår skriftlig hvis årsmøtet bestemmer det
Stemmerett kan kun utøves ved personlig fremmøte eller mot fullmakt, og av de som har betalt kontingent innen dagen for avholdelse av årsmøtet.
På ethvert årsmøte fattes alle vedtak ved enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved lederens stemme.
Ekstraordinært årsmøte innkalles så ofte styret finner det påkrevd, eller når det blir skriftlig krevd av minst 10 % av medlemmene.
Innkallingen skjer på samme måte som for ordinært årsmøte.
Årsmøtet er beslutningsdyktig ved simpelt flertall blant de oppmøtte medlemmer.

§ 6 Bransjegrupper
Innen foreningen er det med styrets samtykke adgang for medlemmer til å slutte seg sammen i bransjegrupper som har rett til å behandle sine særinteresser, og virke på den måten som de selv finner formålstjenlig. Bransjegruppens vedtekter må ikke stå i strid med foreningens.

§ 7 Vedtektsendring
Til endring av vedtektene kreves 2/3 flertall på årsmøtet, hvor minst 1/4 av de betalende medlemmene er til stede/ved fullmakt. Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med 14 dagers varsel, hvor saken avgjøres med 2/3 flertall. Det stilles samme krav til oppmøte som ved ordinært årsmøte.

§8 Oppløsning
Skulle foreningen oppløses skal dens eiendeler anvendes på den måte årsmøtet bestemmer. For å beslutte foreningen oppløst kreves 3/4 flertall av foreningens betalende medlemmer.

§9 Æresmedlemmer m.v.
Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som i særlig grad som medlemmer av foreningen har gagnet næringslivet. Utnevnelsen gjøres av styret, og utnevnelsen skjer på årsmøte.
Som frimedlemmer kan styret oppta personer som gjennom en årrekke har vært medlem, og som har vist stor interesse og innsats for foreningen, og som har trukket seg tilbake fra aktiv næringsvirksomhet. Styret innberetter til årsmøtet hvem som er opptatt til frimedlem.
Styret kan innby personer som ikke er medlem til å delta i foreningens møter og sammenkomster. Medlemmene som ønsker å ta med tilreisende på foreningens møter og arrangementer, melder fra herom til styret. De innbudte har ikke stemmerett.

§ 10 Eksklusjon
Hvis et medlem forlanges utelukket av foreningen, skal et begrunnet forslag herom sendes skriftlig til styret. Hvis styret finner kravet berettiget, henstilles det til vedkommende å sende utmeldelse inne 8 – åtte – dager. Etterkommes ikke denne henstillingen, kan styret ekskludere vedkommende. Det av styret ekskluderte medlem kan innanke beslutningen for første ordinære årsmøte hvor avgjørelsen fattes med simpelt flertall.